Tartalom átugrása

Jogi felelősség nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

Az alábbi felhasználási feltételek a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1083 Budapest, Bókay János u. 36-42.; Adószám: 27432426-2-42; Statisztikai számjel: 27432426-7490-113-01, Képviseli: Uhrinyi Tamás Péter ügyvezető, a továbbiakban: NAVÜ Kft.) által üzemeltetett Nemzeti Közadatportál (a továbbiakban: Közadatportál) honlapjának használatára érvényesek. A Közadatportál tárhelyszolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., e-mail: info@nisz.hu, web: https://www.nisz.hu/hu).

 1. Fogalmak

Adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon – egyedileg hozzá lehet férni.

Felhasználó: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Közadatportált használja.

Közadat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat;

Közadatportál: közadatok újrahasznosításának elősegítése és támogatása érdekében nyílt hálózaton működő webes felületet.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közfeladatot ellátó szerv: állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy.

Natv.: a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény.

Közadat tv.: a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény.

 1. Általános felhasználási feltételek

  • Jelen általános felhasználási feltételek (továbbiakban: felhasználási feltételek) alkalmazandók minden olyan Felhasználóra, aki a www.kozadatportal.hu (továbbiakban: domain név) webhelyet használja, ideértve a domain név alá elhelyezett bármely aloldalt és teljes tartalmát (továbbiakban: Közadatportál).
  • A Közadatportál a Natv. alapján az alábbi felhasználási célok elérése érdekében került létrehozásra:
   • a Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok jegyzékének közzététele;
   • a közfeladatot ellátó szerveket és a Közadat tv. szerinti igénylőket megillető jogokkal és az őket terhelő kötelezettségekkel kapcsolatos alapvető információk elérhetővé tétele;
   • közadat újrahasznosítással kapcsolatos további információk közzététele;
   • újrahasznosítható adatbázisok közzététele; valamint
   • a NAVÜ Kft. alapfeladatai körében elkészített adatelemzések eredményeinek közzététele.
 2. Szerzői jogi rendelkezések

  • A Közadatportálon, a NAVÜ Kft. által előállított saját tartalma mellett más közfeladatot ellátó szervek – mint adatkezelő szervek – közérdekű vagy közérdekből nyilvános vagy egyéb, de szerzői joggal védett adatai és adatbázisai találhatóak.
  • A domain név alatt található tartalom – külön licencfeltételek feltüntetésének, valamint forrásmegjelölés hiányában – a NAVÜ Kft. szellemi tulajdona, amelynek a NAVÜ Kft. egyben szerzői jogosultja is.
  • A szerzői jogi védelem kiterjed különösen, de nem kizárólag a Közadatportál felépítésére, megjelenítésére, grafikai standardokra és valamennyi tartalomra, függetlenül annak előállítójától, így különösen, de nem kizárólag adatbázisokra, adatvizualizációkra, adatelemzésekre, szövegekre, ábrákra, grafikákra, logókra, rajzokra, képekre.
  • A Közadatportálon a [Ugrás az adateléréshez, illetve Letöltés] menü alatt található adatbázisok szerzői jogi védelmére az „Adatkészletek felhasználására vonatkozó felhasználási feltételek” című tájékoztató az irányadó.
  • A Felhasználó az egyes adatkészletek esetében meghatározott felhasználási licencek keretei között jogosult a Közadatportál tartalmát kereskedelmi, haszonszerzési célra felhasználni és/vagy azt terjeszteni, valamint annak tartalmát adatbázisszerűen feldolgozni, többszörözni vagy továbbadni.
  • A Közadatportál tartalma, valamint az elérhető adatbázisok nem minősülnek közhiteles nyilvántartásnak.
 3. Felhasználási korlátok

  • A NAVÜ Kft. kizár minden jellegű felelősséget és/vagy helytállási kötelezettséget a Közadatportál használatából, valamint annak tartalmából eredő kárért. A Közadatportálon található tartalmak elütéseket tartalmazhatnak, ezek tekintetében sem a NAVÜ Kft., sem az tárhelyszolgáltató nem vállal jótállást és/vagy szavatosságot. A Közadatportálon megjelenő adatok, információk, és egyéb feltételek tájékoztatási, illetőleg közadat-újrahasznosítási célokat szolgálnak, a publikált adatok és információk nem teljeskörűek, így azok teljességéért, pontosságáért a NAVÜ Kft. felelősséget nem tud vállalni.
  • NAVÜ Kft. ezúton kijelenti, hogy a más honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a NAVÜ Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli.
  • A Közadatportál tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. NAVÜ Kft. rögzíti, hogy ezen kapcsolódási pontok által elérhető tartalmakra ráhatása, befolyása nincsen, ennek megfelelően azok tartalmáért, az ott feltüntetett információkért és személyes adatkezelésért felelősséget nem vállal. Ezen más honlapok felhasználására az adott honlap felhasználási feltételei alkalmazandóak.
  • A megjelenített információk (ideértve különösen, de nem kizárólag: jogi, pénzügyi, adattudományi) nem minősülnek tanácsadásnak. A Közadatportálon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott döntésekből eredő károkért a NAVÜ Kft. nem vállal felelősséget.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Közadatportál tartalma, ideértve az elérhető adatbázisok mennyiségét és minőségét, változhat. A változásból felhasználót ért esetleges kár, veszteség NAVÜ Kft.-vel szemben nem érvényesíthető.
  • A Közadatportálon feltüntetett valamennyi védjegy és logó szerzői védelem alatt áll.
  • A Felhasználó a védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a NAVÜ Kft. kifejezett engedélye esetén, a IV. fejezet 8. pontban rögzítettek szerint jogosult.
  • Az alábbi grafikai elem szabadon letölthető és felhasználható a www.kozadatportal.hu portálra mutató link kiemelésére:
 4. Vegyes rendelkezések

  • A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni.
  • A felhasználási feltételek értelmezésére és az abból eredő vagy azzal összefüggő bármely vita vagy igény esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
  • A szerzői jog megsértése esetén a megfelelő jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket a NAVÜ Kft. érvényesíti.